MAZOWIECKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ
O INNOWACYJNYCH TECHNOLOGIACH

Ośrodek Promocyjno-Szkoleniowy INNOWATOR

02-078 Warszawa, ul. Ludwika Krzywickiego 34 pok. 119


ZAPRASZAMY ABSOLWENTÓW ORAZ STUDENTÓW PO ABSOLUTORIUM

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA UNIKALNYCH KWALIFIKACJI,
BEZPŁATNE SZKOLENIA I PŁATNE STAŻE

Nazwa projektu: Mazowieckie Centrum Zarządzania Wiedzą o Innowacyjnych Technologiach (Centrum IT)

Czas realizacji od I kwartału 2005 r. do III kwartału 2006 r.

Instytucje zaangażowane w realizację projektu:
- Instytut Maszyn Matematycznych,
- Fundacja dla Warszawy Instytut Badań i Rozwoju,
- Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
- Konsorcjum Mazowieckie Centrum Zaawansowanych Technologii, którego reprezentantem prawnym jest Instytut Elektrotechniki.

Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Działania 2.6 ZPORR "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy". Dnia 14 stycznia 2005 r. Komisja Oceny Projektów oceniła projekt pozytywnie (uzyskał on nawyższą ocenę 92 punkty na 100 możliwych) a wyniki jej pracy zostały zatwierdzone przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Adama Struzika.

Adresowany jest do absolwentów wyższych uczelni niezarejestrowanych jako bezrobotni.

Projekt w nowatorski sposób podchodzi do problemu poprawy skuteczności transferu innowacji z jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych do przedsiębiorstw. Mazowsze, posiadające największy w Polsce potencjał naukowo-badawczy oraz silny potencjał produkcyjny i usługowy, jest regionem szczególnie predystynowanym do takich działań. Projekt obejmuje utworzenie Mazowieckiego Centrum Zarządzania Wiedzą o Innowacyjnych Technologiach (Centrum IT), oraz przeszkolenie i zapewnienie praktyki zawodowej niezbędnym specjalistom - rzecznikom innowacji (RI).

Realizacja projektu ma zapewnić powstanie infrastruktury osobowej oraz organizacyjno-technicznej umożliwiającej dwukierunkowy przepływ informacji dotyczących potrzeb i rozwiązań innowacyjnych, sprawny transfer wiedzy i skuteczne wdrażanie innowacji. Kluczowym czynnikiem sukcesu Centrum będzie dobrze przygotowana i zmotywowana grupa RI, działających zarówno po stronie dostawców jak i odbiorców innowacji, wspomagana internetową bazą danych o innowacjach. Baza ta będzie utworzona przy wsparciu dostawców innowacji - jednostek badawczo-rozwojowych, instytutów naukowych PAN i wyższych uczelni z regionu Mazowsza oraz odbiorców innowacji - przede wszystkim przedsiębiorstw z Mazowsza i z innych regionów. W bazie będą gromadzone zasoby informacyjne o dostępnych innowacyjnych technologiach, przede wszystkim z dziedziny elektroniki, informatyki, telekomunikacji i elektrotechniki oraz o ich możliwych zastosowaniach w różnych obszarach (np. w przemyśle rolno-spożywczym) a także o zgłaszanych przez różne branże zapotrzebowaniach na innowacyjne rozwiązania. Zadaniem bazy będzie ułatwienie procesu kojarzenia istniejących technologi z potrzebami w tym zakresie firm rynkowych, poprzez przygotowywanie, publikowanie i prezentację materiałów dotyczących innowacji. Z bazy będzie można również dowiedzieć się o zasobach e-learningowych ułatwiających promocję i wdrożenie konkretnej innowacji.

W ramach realizacji projektu, zostanie przygotowanych (kursy, szkolenia i staże) 20 RI, którzy znajdą zatrudnienie u twórców innowacji, w utworzonym Centrum IT, u odbiorców innowacji lub podejmą samodzielną działalność gospodarczą w zakresie pomocy sektorowi msp we wdrażaniu innowacji.

Potencjalny kandydat na rzecznika innowacji powinien:

- być absolwentem (do trzech lat od obrony pracy dyplomowej), głównie, ale nie wyłącznie, z kierunków technicznych lub pokrewnych (np. informatyka, fizyka, organizacja i zarządzanie, technologia żywności) lub być studentem tych kierunków po absolutorium (przed obroną pracy dyplomowej),

- umieć swobodnie korzystać z komputera i znać dobrze co najmniej jeden język obcy UE (pref. j. angielski),

- posiadać predyspozycje do szybkiego przyswajania wiedzy z obszaru techniki i technologii oraz umiejętność praktycznego jej wykorzystywania w zakresie niezbędnym dla pracy RI,

- posiadać predyspozycje do nawiązywania kontaktów zawodowych, umiejętność interdyscyplinarnej pracy zespołowej oraz samodzielnego wyszukiwania i wykorzystywania pozyskanych informacji.

Jeżeli jeseś zaintersowany naszą propozycją:

1. pobież ankietę: plik MS Word - 42 kB (preferowany) lub plik *txt - 4 kB,
2. wypełnij,
3. wyślij na adres: innowator@waw.org.pl do 20.03.2005 r.

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia do następnego etapu rekrutacji
wybrane osoby.

 


Europejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska


Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego